zadzwoń:508 126 451

Regulamin Akademii RCS

Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Akademię RCS.

 

Organizator szkoleń

Organizatorem szkoleń Akademii RCS jest firma RCS Systemy Komputerowe 2 s.j. T.Czajkowski, A.Pietrzyk, z siedzibą przy ul.Wieniawskiego 64, 31-436 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000099480, zwana dalej Organizatorem.

 

Uczestnictwo w szkoleniu i płatność

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie przez Uczestnika elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej www.akademia.rcs2.pl oraz uregulowanie całości należności za szkolenie w terminie i na konto wskazane w mailu potwierdzającym zgłoszenie.
 2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zarezerwowaniem przez Organizatora miejsca na szkoleniu.
 3. Wysłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie oznacza akceptację regulaminu i warunków udziału w szkoleniach oraz zawarcie wiążącej umowy z Organizatorem.
 4. Kwalifikacja uczestników na szkolenia realizowana jest w oparciu o kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia na szkolenie trwają do momentu wyczerpania limitu miejsc.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za udział w Warsztatach w terminie podanym na w mailu potwierdzającym rezerwację przesłanym przez Organizatora. Brak wpłaty za udział w szkoleniu we wskazanym terminie rozumiany jest jako rezygnacja ze szkolenia.
 6. Po otrzymaniu płatności za szkolenie zostanie wystawiona faktura VAT przekazana Uczestnikowi szkolenia podczas zajęć.
 7. Wpłaty należy dokonać na konto: Nazwa banku: Bank Millennium S.A. Numer konta: 49 1160 2202 0000 0001 7725 7431, należące do RCS Systemy Komputerowe 2 s.j.
 8. Organizator przewiduje możliwość zmiany terminu już opłaconego szkolenia lub zamiany na inne szkolenie. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest wysłanie informacji o zmianie na adres akademia@rcs2.pl, nie później jednak niż 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, którego pierwotnie zgłoszenie dotyczyło. Dotychczasowa opłata  może zostać wykorzystana na to samo lub inne szkolenie iż w terminie 6 miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia. W przypadku wyboru droższego szkolenia konieczna będzie dopłata w wysokości różnicy pomiędzy cenami dwóch szkoleń. Po upływie 6 miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia uczestnictwo w szkoleniu nie jest możliwe, a wniesiona opłata stanowi pokrycie strat poniesionych przez Organizatora.
 9. W przypadku nie zgłoszonej w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia nieobecności Uczestnika na szkoleniu, Organizator nie dokonuje zwrotu wniesionej opłaty za uczestnictwo w szkoleniu.
 10. Cena ustalana jest dla każdego szkolenia i dostępna jest na stronie internetowej http://www.akademia.rcs2.pl w zakładce odpowiadającej danej tematyce szkolenia. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, koszt serwisu kawowego oraz obiadów dla uczestników. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich (PLN) i nie zawierają podatku VAT.
 11. Uczestnik może skorzystać z promocji dostępnych na stronie http://www.akademia.rcs2.pl/promocje, przy spełnieniu określonych wymagań. Promocje nie łączą się. Organizator może zaproponować również indywidualne rabaty. Udzielonych rabatów nie można łączyć z innymi promocjami.
 12. Cena szkoleń dedykowanych jest ustalana indywidualnie. Na cenę szkolenia mogą składać się różne opłaty związane z: ustaleniem potrzeb szkoleniowych, opracowaniem programu szkolenia i dodatkowych materiałów szkoleniowych. W przypadku realizacji szkoleń poza siedzibą Akademii RCS do ceny szkolenia mogą być doliczane koszty dojazdu , zakwaterowania trenera na szkoleniu, koszty wypożyczenia i ubezpieczenia sprzętu.

 

Zakres usług i odpowiedzialności

 1. Organizator realizuje szkolenie zgodnie z programem szkolenia dostępnym na stronie internetowej www.akademia.rcs2.pl w zakładce odpowiadającej danej tematyce. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie szkolenia.
 2. Szkolenia realizowane przy stanowiskach komputerowych odbywają się w grupach maksymalnie 15-osobowych, jednak nie mniejszych niż 10 osób.
 3. Zajęcia odbywają się siedzibie Akademii RCS na Rynku Głównym 17 w Krakowie. Organizator zapewnia stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika szkolenia,  wyposażone w odpowiednie oprogramowanie, a także sprzęty pomocnicze. Każdy z uczestników szkolenia ma do dyspozycji stanowisko komputerowe, chyba że w opisie szkolenia wskazano inaczej.
 4. Zajęcia mają charakter warsztatowy, prowadzone są w formie interaktywnego wykładu, połączonego z praktycznymi ćwiczeniami, wykonywanymi przez uczestników samodzielnie lub w grupach.
 5. Uczestnik szkolenia otrzymuje w cenie szkolenia materiały szkoleniowe, w postaci podręcznika, materiałów drukowanych lub materiałów dostępnych na nośniku elektronicznym pendrive.
 6. Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 7. Uczestnik po zakończeniu szkolenia ma prawo do wypełnienia ankiety oceniającej jakość szkolenia w formie elektronicznej poprzez stronę internetową lub w wersji drukowanej.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieadekwatny, niedopasowany do swoich potrzeb i umiejętności wybór szkolenia przez Uczestnika
 9. Organizator zastrzega prawo do zmiany terminu szkolenia z powodu braku minimalnej liczby uczestników. O takiej zmianie Uczestnicy będą poinformowani nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Uczestnik szkolenia może ubiegać się o zwrot dotychczas wniesionych opłat, jeśli szkolenie zostało odwołane lub przesunięte w czasie, a nowy termin mu nie odpowiada.
 10. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Z 1997 r. nr 133, poz. 833 z późn. zm.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników szkoleń innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

Zostań z nami

Zapisz się na bezpłatny newsletter z najlepszymi ofertami i informacjami!